Vrid gashålet med gps funktionskrav och fördelar

- Feb 25, 2019-

Torsionsgas- och gps-funktionen har en funktion av tidspositionering under användningen, som lokaliserar fordonets position, fordonets körläge, såsom hastighet, riktning, latitud och longitud, historisk spåruppspelning: återspelning av fordonet i en viss tid i det förflutna hela färdvägen.

När gasreglaget och gps-funktionen körs, när fordonets faktiska körhastighet överstiger det inställda maximihastighetsvärdet, laddas alarminformationen till övervakningscentralens plattform och överhastighetsrapporten kan exporteras. För referensbevis.

Bilen efter gas- och gps-funktionen är installerad, fjärrkommandot kan skickas för att stänga av eller slå på bilkretsen eller oljekretsen under drift så att fordonet inte kan köra och gränsöverskridande larm: centrum kan ställa in körningen för det angivna fordonet. Området inom området larmar automatiskt när fordonet lämnar det inställda området.